ADVANCING ACOUSTICS

Sounds of tomorrow

Sound plays an important role in our well-being and experience. Modern technology enables us to experience the sound that belongs to a virtual environment and to compose music ourselves based on self-set parameters.

Geluid speelt een belangrijke rol in ons welzijn en beleving. Moderne technologie stelt ons in staat het geluid te beleven dat hoort bij een virtuele omgeving en muziek zelf te componeren op basis van zelf ingestelde parameters.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Systems and services getting smart

Products and systems increasingly function independently and “think” and adapt to new conditions and circumstances, an essential aspect in, for example, self-driving.

Producten en systemen gaan steeds meer onafhankelijk functioneren en ‘denken’ en passen zich aan nieuwe condities en omstandigheden aan, een essentieel aspect in bijvoorbeeld zelfsturend autorijden.

BEAUTY AND SCIENCE

Expeditie Spinvis presents

 Does science produce beauty? If you look at the infinite series of fascinating images that, for example, produce fundamental physics, chemistry and biology, the answer seems to be yes. The reverse question is perhaps even more integrated: does science follow a kind of laws of beauty? Think of: simplicity, symmetry, balance, and complementarity. Time for Expeditie Spinvis.

Brengt de wetenschap schoonheid voort? Als je naar de oneindige reeks fascinerende beelden kijkt die bijvoorbeeld de fundamentele natuurkunde, scheikunde en biologie voortbrengt lijkt het antwoord ja. De omgekeerde vraag is misschien wel nog integrerender: volgt de wetenschap een soort van wetmatigheden van schoonheid? Denk aan: eenvoud, symmetrie, evenwicht en complementariteit. Tijd voor Expeditie Spinvis.

BETTER HEALTH

Continuous search for a longer and better life

Improving health happens at the level of the visible (think of artificial heart valves) to the scale of a millionth of a millimeter (think of nanorobots).

Verbeteren van de gezondheid gebeurt op niveau van het zichtbare (denk aan kunstmatige hartkleppen) tot het schaalniveau van een miljoenste millimeter (denk aan nanorobots).

BUILDING FUTURE

A new environment materialized

How we live, work and recreate is highly dependent on our living environment, which is constantly evolving on the basis of digitization and increasing attention to sustainability. Concrete printing and alternative raw materials such as mycelium generate revolutionary building options in tomorrow’s environments full of sensors and actuators.

 Hoe we wonen, werken, recreëren is sterk afhankelijk van onze leefomgeving, die steeds verder evolueert op basis van digitalisering en steeds grotere aandacht voor duurzaamheid. Beton-printen en alternatieve grondstoffen zoals schimmels genereren revolutionaire bouwmogelijkheden in de omgevingen van morgen vol sensoren en actuatoren. 

 

DARING DATA

Future’s indispensable fuel

Data play an essential role in controlling and understanding processes at extremely different scales. Data is the gold of the future.

Data spelen een essentiële rol bij het sturen en begrijpen van processen, op extreem verschillende schaalniveaus. Data zijn het goud van de toekomst.

EVOLVING EDUCATION

New perspectives in learning and teaching

Learning is evolving into a mix of digital connectedness and smart tools. Towards a more intense experience and optimal support with explaining, understanding and discovering.

Leren evolueert tot een mix van digitale verbondenheid en slimme hulpmiddelen. Naar een intensere beleving en een optimale ondersteuning bij uitleggen, begrijpen en ontdekken.

INTERNET OF THINGS

Invisibly directing (the world)

Thanks to the internet, everything gets connected and our environment seems to be unlimitedly registerable. To the level where it is hardly clear who now directs what and what who.

Dankzij internet raakt alles met elkaar verbonden en lijkt onze omgeving onbeperkt regiseerbaar. Tot het niveau waarop amper duidelijk is wie nu wat regisseert en wat wie.

INTEGRATED PHOTONICS

It’s mysteries and potential revealed

Photonics is already being used on a large scale and successfully in
everyday devices such as smartphones, TVs and solar cells. Integrated photonics is another revolutionary step that will help us gather and exchange data faster and more efficiently in the future.

Fotonica wordt nu al op grote schaal en met succes toegepast in alledaagse apparaten zoals smartphones, TV’s en zonnecellen. Geïntegreerde fotonica is een volgende revolutionaire stap die ons helpt ook in de toekomst data sneller en energiezuiniger uit te wisselen.

SUSTAINABILITY FOR SURE

No time to lose

The most sustainable thing is to produce nothing (new) at all. But since that is not an option, we better think about the impact on our environment in every innovation. Sustainability questions at the level of human behavior, materials and systems. How to continue to improve our lives without eventually destroying it.

Het meest duurzame is om helemaal niets (nieuws) meer te produceren. Maar aangezien dat geen optie is kunnen we beter bij elke innovatie goed nadenken over de impact op ons milieu. Duurzaamheidsvragen op het niveau van menselijk gedrag, materialen en systemen. Hoe ons leven steeds verder te verbeteren zonder het uiteindelijk te vernietigen.